Mühendislik Servisi

KapeksMühendislik Servisi

Patlatma Denetimi ve Optimizasyonu

Veri analizi, saha jeolojisi, patlatma tasarımı, tane boyutu dağılımı ve yükleme/taşıma verilerinin entegrasyonu, delme ve patlama operasyon gelişiminin anahtar parçasıdır. Uzman mühendislerimiz, patlatma tasarımının ve uygulamasının kalitesini sahadan topladığı verilerle değerlendirmektedir. Patlatma sonucu oluşan tane boyutu, yükleyici ekipman verimliliği, cevher-pasa karışımı / cevher kaybına ve şev duyarlılığı sorununa ilişkin elde edilen veriler olası problemler hakkında bilgiler vermekte, elde edilen veriler doğrultusunda KAPEKS mühendisleri tarafından çözüm önerileri sunulmaktadır.

Şev Kontrollü Patlatma ve Patlatma Hasarı kontrolü

KAPEKS, patlatma sonucu şev hasarını en aza indirmek ve madencilik
operasyonlarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi patlatma
çözümleri sunar. Şevlere verilen hasar, şev duraylılığını etkiler ve takip eden
madencilik faaliyetlerinin güvenliğini azaltır. Şevlere verilen patlama hasarı, örtü
kazı oranlarında planlanmamış bir artışa neden olabilir ve cevher kazanımlarını
azaltabilir. KAPEKS, mevcut uygulamaların oluşturduğu patlama hasarının analizini
yapar ve mevcut patlama uygulamalarıyla birlikte, patlatma hasar mekanizmalarını
belirler. KAPEKS, alternatif şev kontrollü patlama tasarımı ve maliyet-fayda analizi
ile farklı çözümler sunmaktadır.

Tane Boyutu Ölçümü ve Modellemesi

Patlatma, çoğu madencilik operasyonunda kırma ve öğütmenin ilk aşamasıdır ve sadece kayaç boyutunu kamyonu verimli bir şekilde yüklenebilecek bir boyuta getirmek olarak görülmemelidir. Tüvenan cevherin tane boyut dağılımı daha sonraki kırma ve öğütme işlemlerinin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Cevher özellikleri, delgi tasarımı ve patlayıcının özellikleri, bir patlatmadan üretilen kayaçların boyut dağılımını ve patlama enerjisinin kullanım derecesini belirler. KAPEKS, belirli bir cevher türü için gereken optimum patlama koşullarını değerlendirmek için kullanılabilen kayaç parçalanma modellerine ve parçalanma ölçüm sistemlerine sahiptir. Amaç, kırma / öğütme verimini ve tesis verimliliğini en üst düzeye çıkaracak tüvenan cevher boyut dağılımı sağlamaktır. Bu tür verilerin analizi, daha yüksek performans gerektiren operasyonlarda kavrama, bilgi ve doğrudan geri bildirim oluşturmasını sağlamaktadır.

Cevher-Pasa Karışımı ve Cevher Kaybı Yönetimi

Cevher kaybı ve pasa-cevher karışımının yönetimi, madenlerde üretimin ve
verimliliğin önemli bir unsurudur. Patlatma, cevherin verimli bir şekilde
üretilmesini ve işlenmesini sağlar. Patlatmanın bir diğer etkisi, patlatılan
malzemenin bir miktar harekete uğraması, böylece cevher ile kaynak modeli
arasında bir farka neden olmasıdır. Kazı yaparken patlatma boyunca cevher
dağılımına bağlı olarak bu hareketi dikkate almamak, cevher kaybı ve cevher-pasa
karışımı açısından önemli ekonomik sonuçlara yol açacaktır.
KAPEKS, cevher kaybını ve cevher pasa karışımını yönetmek için madenlere yenilikçi çözümler
sunmaktadır. Elektronik ateşleme sistemleri pasa cevher karışımının önüne
geçilmesi için kullanılan en etkili araçlardan bir tanesidir.

Patlatmanın Titreşim ve Hava Şoku Kontrolü)

KAPEKS, patlatma kaynaklı titreşim kontrolü için mühendislik hizmeti sunmaktadır.
Patlatma tasarımı boyunca şarj miktar dağılımının kontrol edilmesi, zemin
titreşiminin ölçümü, analizi, modellenmesi, titreşim tahmini ve kontrolü, uygun
ekipman seçimi, mühendislik eğitimi ve risk analizi hakkında yetkin çözümler
sunmaktadır.
KAPEKS ayrıca patlatma kaynaklı hava şoku kontrolü için mühendislik hizmeti
sunmaktadır. Sıkılama malzemesinin püskürmesi, kıraterleşme ve büyük ölçekli
aynaların hareketi ile piston etkileri gibi mekanizmalardan dolayı meydana gelen
hava şokunun ölçümü, analizi, modellenmesi ve kontrolünü sağlayarak patlatma
kaynaklı hava şoku yönetimi gerçekleştirmektedir

Yer Altı Patlatmalarında İlerleme ve Verimlilik

KAPEKS, yer altı maden ve inşaat uygulamalarında tasarlanmış ayna kesit
bilgilerine göre fazla kazı /az kazı miktarını en aza indirmek, ilerleme oranını
artırmak, parçalanma ile daha ince tane boyutu elde etmek ve toplam madencilik
maliyetini azaltmak üzere yetkin mühendislik hizmeti sunmaktadır. Deneyimli
mühendislerimiz, ilk olarak mevcut durum analiz çalışması ile KPI’ları belirlemekte
belirlenen KPI lar sonucu alternatif patlatma tasarımları oluşturarak çözüm
önerileri sunmaktadır.

İş Güvenliği Yönetimi Sistemi

KAPEKS olarak, iş güvenliği yönetim planlamaları ve uygulamaları en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda yer alan teknolojik gelişim ve yenilikler, Kapeks iş güvenliği yönetim sistemlerinin gelişiminde referans olarak kullanılmaktadır.

KAPEKS, gerek üretim tesisleri gerek uygulama alanlarında sürdürülebilir iş güvenliği yönetimi ilkesi ile sektöründe öncülük etmektedir. Sahip olduğu bilgi birikim ve deneyim ile tedarikçisi olduğu kurum ve kuruluşlara, verimli ve uygulanabilir iş güvenliği yönetimi sistemi oluşturulmasında, destek olmaya devam etmektedir.

KAPEKS ayrıca diğer ürün ve servisleri de sağlamaktadır:

  • Reaktif özelliğe sahip cevherler için özel ürünler
  • Yeraltı kömür madenleri için özel izinli ürünler
  • İş Güvenliği denetimi ve eğitimi Patlayıcı deposu lisans ve operasyon desteği
Durum çalışmaları ve bildiriler için tıklayınız.